MEKLING MELLOM PARTER I ARBEIDSLIVET

Skadelige konflikter mellom parter i arbeidslivet oppstår fra tid til annen. Får arbeidsgiver mistanke om at en slik situasjon er oppstått, plikter bedriften å undersøke saken for å fastslå hvorvidt arbeidsmiljøet ikke lenger er fullt forsvarlig, jfr arbeidsmiljøloven § 4-1.

Dersom arbeidsgiver har fastslått at arbeidsmiljøet ikke er fullt forsvarlig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak frem til arbeidsmiljø tilfredsstiller nevnte bestemmelse. Et av virkemidlene herunder, kan være  bruk av mekling mellom de berørte partene. Vurderingen kan for eksempel være at det er viktig for bedriften at partene kommer overens, og at det ikke er aktuelt å flytte på noen av dem.

I tillegg til de ovennevnte tilfellene, oppstår det også konflikter i forbindelse med oppsigelsessaker. Loven har lagt opp til at arbeidstakeren kan kreve forhandlinger i disse sakene, og i disse situasjonene egner mekling seg svært godt.